Darujte 2 % z dane

2% pre POMÁHAME S ÚSMEVOM

Na Slovensku máme vytvorený šikovný mechanizmus poukázania 2% (3%) z daní preto, aby každý daňovník mal právo darovať časť zo svojich daní neziskovým organizáciam.

Využite svoje právo a venujte nám 2% (3%) zo svojich daní. Ďakujeme!

Záleží nám na tom, aby sa detským pacientom na Transplantačnej jednotke kostnej drene a ich sprevádzajúcim rodičom darilo v ich náročnej ceste ku uzdraveniu dieťaťa. Aby sme ich podporili v ťažkom životnom období.

Údaje potrebné na poukázanie 2% (3%) sú:

Obchodné meno (názov): SMILE n.o.

Sídlo: Jána Hollého 5, 91701 Trnava

IČO: 37986180

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

AKO NA TO? Ponúkame podrobný návod pre zamestnanca, živnostníka, aj právnickú osobu (podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“):

1. Do 15.02.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. Zamestnávateľ Vám po vykonaní zúčtovania vystaví Potvrdenie o zaplatení dane.

2. Vyplňte formulár Vyhlásenie o poukázaní dane

3. Najneskôr do 30.4.2024 doručte obe tlačivá osobne alebo poštou na daňový úrad v mieste Vášho bydliska

Poznámka 1: Niektorí zamestnávatelia dokonca za svojich zamestnancov vyplnia aj vyhlásenie, ktoré odošlú na daňový úrad. V tom prípade jediné, čo musíte urobiť, je oznámiť zamestnávateľovi, že 2%, resp. 3% z vašej dane chcete venovať neziskovej organizácií SMILE n.o. , ktorá prijíma podiel zaplatenej dane z príjmov za rok 2023.


Vyhlásenie a potvrdenie o zaplatení dane podáva daňovník na tlačivách platných na príslušné zdaňovacie obdobie, pričom tieto tlačivá majú predpísanú štruktúrovanú formu.

Na riadku 01 uvádza daňovník rodné číslo.

Na riadku 02 sa uvádza dátum narodenia v prípade, ak ide o daňovníka, ktorý nemá rodné číslo.

Do kolónky „Rok“ sa uvedie rok 2023

I. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

Riadky 03 až 05 – priezvisko, meno, titul

Na riadkoch 06 až 10 vypĺňa daňovník adresu svojho miesta trvalého pobytu na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí v deň podania vyhlásenia.

Na riadku 11 vyplní daňovník svoje telefónne číslo (tento údaj nie je povinný).

Na riadku 12 uvádza daňovník daň zníženú o daňové bonusy (§ 33, 33a zákona) z potvrdenia o zaplatení dane, ktorá je vypočítaná za rok, za ktorý sa podáva toto vyhlásenie. Potvrdenie o zaplatení dane je prílohou vyhlásenia.

Na riadku 13 vyplní daňovník sumu (podiel zaplatenej dane) do výšky 2 % alebo 3% zo zaplatenej dane, ktorú uviedol na riadku 12 vyhlásenia.

Podiel zaplatenej dane do výšky 3% podľa § 50 ods. 1 písm. a) zákona možno prijímateľovi poukázať, ak fyzická osoba v zdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 440/2015 Z. z. počas najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné potvrdenie, ktoré je prílohou tohto vyhlásenia. Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti je povinný vydať písomné potvrdenie o trvaní, rozsahu a obsahu dobrovoľníckej činnosti dobrovoľníka, ak o to dobrovoľník požiada.

Výsledná suma do výšky 2% resp. 3% zo zaplatenej dane sa zaokrúhľuje s presnosťou na dve desatinné miesta.

II. ODDIEL – ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

Na riadkoch 15 až 16 daňovník uvádza údaje o jednom prijímateľovi (IČO: 37986180. Názov: SMILE n.o. (v prílohe nájdete predvyplnené formuláre).

V prípade, ak daňovník vyjadrí súhlas so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane uvedenému v II. oddiele, správca dane je povinný tieto oznámiť prijímateľovi v súlade s § 50 ods. 8 zákona.

Stiahnuť si obe tlačivá môžete tu:

POTVRDENIE

VYHLÁSENIE

Ak si ako zamestnanec podávate daňové priznanie za rok 2023 sami, budete naše údaje dopĺňať priamo do tlačiva FO typ A. Nevypĺňate Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov.

Inak postupujte podľa postupu uvedeného vyššie, tak ako keď za vás daňové priznanie vypĺňa zamestnávateľ. V prípade, ak máte potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti a poukazujte 3 % z dane, nezabudnite ho k daňovému priznaniu pridať.


Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

IČO: 37986180

Právna forma: nezisková organizácia

Obchodné meno/názov: SMILE n.o.

Ulica: Jána Hollého Číslo: 5

PSČ: 917 01

Obec: Trnava

1. Právnické osoby môžu poukázať 1 % (2 %) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €.

Daňovník – právnická osoba je oprávnený poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 2% za podmienky, že v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka alebo najneskôr v lehote na podanie tohto daňového priznania daroval finančné prostriedky najmenej vo výške 0,5% zaplatenej dane ním určeným daňovníkom nezaloženým alebo nezriadeným na podnikanie na účely vymedzené v § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov. Ak daňovník neposkytne finančný dar ním určenému daňovníkovi nezaloženému alebo nezriadenému na podnikanie aspoň vo výške 0,5% zaplatenej dane, je oprávnený poukázať v daňovom priznaní podiel zaplatenej dane len do výšky 1%.

Právnická osoba môže poskytnúť podiel zaplatenej dane najmenej 8 eur, ktorý sa zaokrúhľuje matematicky na dve desatinné miesta. Daňovník môže určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm, každému však najmenej 8 eur. Ďalší prijímatelia sa v daňovom priznaní uvádzajú v osobitnej prílohe, ktorá je povinnou prílohou daňového priznania právnickej osoby.


2. V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1 % (2 %) z dane v prospech 1 prijímateľa.
Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť: IČO: 37986180 (vypisuje sa sprava) Právna forma: nezisková organizácia Obchodné meno/názov: SMILE n.o. Ulica: Jána Hollého Číslo: 5 PSČ: 917 01 Obec: Trnava


3. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.


4. Ak súhlasíte zo zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma), tak zaškrtnite súhlas zo zaslaním údajov.


5. Riadne vyplnené Daňové priznanie z príjmu právnickej osoby vyplňte online, s prihlásením na stránke Finančnej správy Slovenskej republiky (najneskôr do 31.03.2023) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.


6. Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 1% (2%) poukazuje v tomto predĺženom termíne.


7. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 1% (2 %) v prospech našej neziskovej organizácie SMILE n.o. pre projekt POMÁHAME S ÚSMEVOM.